zpět

Kronika sboru Beroun

(1950 - 1952)

 

"Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej na všechna dobrodiní Jeho."

Dějiny sboru v Berouně jsou naplněním Kristova příkazu, který dal svým následovníkům: "Protož jdouce, učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávat všecko, což jsem koliv přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa".

Již po druhé světové válce začalo dílo Boží pronikat do okolí Prahy. Tehdy to byli jednotlivci, kteří patřili do pražského sboru a tam se každou sobotu věrně z celého pražského okolí sjížděli. Několik jich bylo také z Berouna a Hořovic. V Praze tehdy působil jako vysvěcený kazatel bratr František Šumbera, který byl pověstný svou misijní horlivostí a obětavostí. Nebylo mu zatěžko navštěvovat jednotlivé členy v celém širém pražském okolí.

V roce 1948 byl založen adventní misijní seminář, pro vzdělání kazatelů v Praze - Krči a odtud byli vysíláni studenti semináře do pražského okolí a tím i na Berounsko a Hořovicko na misijní praxi. Mladí studenti při této práci získávali první zkušenosti a také první duše pro Pána a pravdu Boží. Plnilo se biblické, že po jednom Pán sbíral své věrné následovníky.

V roce 1950 byl pověřen ústřední radou církve adventistů sedmého dne tehdejší učitel biblického semináře bratr Václav Voráč, aby se při své učitelské práci věnoval jako kazatel evangelia Berounu a okolí.

Bratr Voráč - kazatel sboru v letech 1950 - 1952

Tehdy to byla jen skupina skládající se z několika jednotlivců. Byla to sestra Holasová v Berouně, několik sester v Hudlicích a bratr Litoš v Hořovicích.

Sestra Holasová - první členka sboru Beroun

Dům sestry Holasové, ve kterém se konala shromáždění

Pán své dílo však předivným způsobem vedl dál. Již v roce 1951 Bůh ze své milosti přidal duší do svého stádce a byla pokřtěna sestra Jenčíková a začátkem roku 1952 sestra Rezková a sestra Zahrádková. Shromáždění se střídavě konala u jmenovaných sester. Bratr Voráč začal konat veřejné přednášky pro přátele pravdy. Pro velikou účast byla k tomuto účelu pronajata veřejná místnost. Nejprve se konaly přednášky v restauraci "U Jelena" v Berouně-Závodí a po krátké době byly zakoupeny tři obchody v Berouně na náměstí a upraveny na modlitebnu církve adventistů sedmého dne v Berouně. Dne 23. září 1952 byla modlitebna k velké radosti všech členů bratrem Františkem Šumberou vysvěcena a stánek byl dán do užívání k službám Božím.

Restaurace "U Jelena", ve které bratr Voráč konal první veřejné přednášky

První členové sboru Beroun

zpět